Nederlands

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene huurvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbiedingen
Artikel 3 - Opdrachten/Overeenkomsten
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Artikel 5 - Levertijd en plaats van levering
Artikel 6 - Transport en transportrisico
Artikel 7 - Prijzen en kosten
Artikel 8 - Betalingscondities
Artikel 9 - Reclames
Artikel 10 - Annulering/Ontbinding en opschorting
Artikel 11 - Vergoeding bij te late- of niet-betaling
Artikel 12 - Voorbehoud van eigendom
Artikel 13 - Overmacht
Artikel 14 - Intellectuele- industriële- eigendomsrechten, beeldrechten en ontwerpbescherming
Artikel 15 - Privacy, vertrouwelijkheid, beveiliging en non-overname
Artikel 16 - Garanties
Artikel 17 - Proef- en/of zichtzendingen
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechters

Artikel 1 - Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en verhuur van goederen zowel stoffelijk als niet stoffelijk van aard, diensten en leveringen, alsook die inkopen van goederen, dewelke hierna als ‘asset(s)’ geduid worden, door Unbound VR. Hierna te noemen Unbound VR en/of de (dochter)ondernemingen die aan haar verbonden zijn als beschreven in het Burgerlijk wetboek boek 2 art. 24 a t/m 24 b, aan derden gedaan, op alle door Unbound VR in op­dracht van wederpartij verrichte werk­zaamheden, alsmede op alle overeenkom­sten in de meest ruime zin van het woord door Unbound VR met derden aange­gaan.
 2. Onder de hier in deze voorwaarden genoemde ‘wederpartij’ dienen koper, huurder, opdrachtgever, gebruiker , alsmede de verkoper van “Assets” als beschreven in appendix 8 te worden verstaan.
  Onder de hier in deze voorwaarden genoemde ‘wederpartij’ dienen koper, huurder, opdrachtgever, gebruiker , alsmede de verkoper van “Assets” als beschreven in appendix 8 te worden verstaan.
  • Unbound VR heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van automatisering en communicatietechnologie. Het karakter van de verschillende activiteiten draagt in zich dat deze algemene voorwaarden opgebouwd zijn uit een gemeenschappelijk gedeelte en een verbijzonderd gedeelte zijnde de appendices.
  • In de appendices worden ten behoeve van verschillende activiteiten met betrekking tot een aantal artikelen in deze voorwaarden bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de betreffende appendix.
  • In een aantal bepalingen in de appendices zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door Unbound VR wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van Unbound VR daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan.
 3. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 4. Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen wederpartij en Unbound VR gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten.
 5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden in aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, door Unbound VR te eniger tijd toegepast/toegestaan geven wederpartij nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.
 6. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Unbound VR daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

Artikel 2 - Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en voorcalculaties van Unbound VR zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke­lijk schriftelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Unbound VR gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
 2. De door Unbound VR in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
 3. Unbound VR is aan deze bij sub 2.1 en 2.2 geduide opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Alle aanbiedingen van wederpartij zijn definitief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Unbound VR behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en bestellingen van wederpartij zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3 - Opdrachten/Overeenkomsten

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Unbound VR, onver­schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrich­ten, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • Alle met Unbound VR gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging door Unbound VR, dan wel doordat Unbound VR met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
  • Eventuele aanvullingen of wijzigin­gen op bovenbe­doelde overeen­komsten binden Unbound VR eerst, nadat en voor zover deze door Unbound VR zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd.
  • Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Unbound VR gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijzi­ging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben genomen, schrifte­lijk tegen deze wijzi­ging(en) en/of aanvul­ling(en) heeft geprotesteerd.
  • Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan­vulling op het moment dat Unbound VR met de werkzaamhe­den waarop de wijzi­ging/aanvul­ling betrekking heeft is aangevangen.
  • Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemach­tigd, kan en mag namens Unbound VR overeen­komsten sluiten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders zou zijn overeen­gekomen, heeft Unbound VR te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Unbound VR hen, desnoods achter­af, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Unbound VR zou kunnen doen ontstaan.
 3. Unbound VR is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.
 4. Daar waar Unbound VR met wederpartij overeenkomt een dienst aan hem te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.
 5. Unbound VR is vrij in haar keuze door wie zij de met wederpartij overeengekomen dienst laat verrichten. Zij is eveneens vrij in haar keuze deze persoon of personen en/of derde partij naar believen te vervangen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. In het geval dat Unbound VR als onderdeel van een overeenkomst aan wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart hij Unbound VR tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.
 7. In het geval dat Unbound VR als onderdeel van een overeenkomst voor en/of door Unbound VR ontwikkelde toepassingen op apparatuur en/of in programmatuur aan wederpartij levert en/of beschikbaar stelt, of waarvan de wederpartij anderszins kennis neemt, mogen deze door en/of zijdens wederpartij niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de apparatuur en/of programmatuur hem is geleverd en/of ter beschikking is gesteld. Deze toepassingen mogen door wederpartij op geen enkele wijze verveelvoudigd of verspreid worden anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Unbound VR.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 1. Unbound VR is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de door haar en/of zijdens haar geleverde zaken en/of diensten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve is Unbound VR jegens wederpartij eveneens op geen enkele wijze aansprakelijk, bij het in gebreke blijven van haar leveranciers en is zij ook niet aansprakelijk bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
 2. Voor zover wederpartij, dan wel de door hem ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Unbound VR en wederpartij, is Unbound VR op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.
 3. Indien Unbound VR wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro).
 4. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplich­ting van de wederpartij jegens Unbound VR niet op.
 5. Voorwaarde voor het in ter beoordeling in behandeling nemen van verzoek tot schadevergoeding is dat wederpartij het ontstaan van schade direct en onverwijld schriftelijk, aangetekend en op voldoende gedetailleerde wijze aan Unbound VR meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding van de wederpartij jegens Unbound VR vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, dan wel nadat deze redelijker wijze ontdekt had kunnen worden.

Artikel 5 - Levertijd en plaats van levering

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijd en/of levertermijn van de door en/of zijdens Unbound VR te leveren goederen en/of diensten is een grove indicatie van het streefmoment voor levering/realisatie en/of oplevering. Unbound VR streeft er naar deze zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zij is voor haar niet bindend.
  • Overschrijding, al dan niet ruimschoots, van de levertijd en/of levertermijn, door Unbound VR welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.
  • Bij excessieve overschrijding van de levertijd en/of levertermijn, evenwel zulks ter beoorde­ling van Unbound VR, zal Unbound VR in nader overleg treden met wederpartij.
  • Levering door en/of zijdens Unbound VR geschiedt af het bedrijf van Unbound VR­ of een andere door Unbound VR te bepalen plaats. Dit geldt ook wanneer er sprake is van niet stoffelijke producten zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, bij digitale communicatie.
   Unbound VR is gerechtigd om bij overdracht van de door haar aan en/of zijdens wederpartij te leveren goederen de overlegging van een geldig identiteitsbewijs van de ontvangstnemer, zijnde de wederpartij of de door hem ingeschakelde derde, te verlangen. Unbound VR is daarbij tevens gerechtigd om ten behoeve van haar administratie daarvan een kopie te maken en te archiveren.
  • Alle leveringen door wederpartij daarentegen geschieden franco aan het bedrijf van Unbound VR en/of een andere door Unbound VR te bepalen plaats.
  • Wanneer de door Unbound VR bij levering aangeboden goede­ren of diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, dan is wederpartij automatisch in verzuim en staan de aangeboden goederen en/of diensten gedurende 8 dagen voor rekening en risico ter beschikking van wederpartij. Na genoemde periode heeft Unbound VR, ter compensatie van de door haar geleden en nog te lijden schade, het recht om het totaalbedrag dat wederpartij ter zake de litigieuze transactie bij tijdige nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met alle dientengevolge door wederpartij veroorzaakte kosten en achterstallige rente op wederpartij te verhalen, zonder dat dit nog enige nadere ingebrekestelling en/of leveringsplicht van de litigieuze goederen behoeft.
  • Ongeacht of Unbound VR gebruik maakt van haar voornoemd recht op compensatie van geleden en/of te lijden schade heeft zij, enkel door het verloop van de voornoemde beschikbaarheidstermijn van 8 dagen, het recht om vrijelijk over de litigieuze goederen te beschikken en deze al dan niet te vervreemden.
 2. Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de bij of zijdens hem te gebruiken ruimte voor de met Unbound VR overeengekomen dienstverlening op een adequate wijze is toegerust om een voorspoedige levering en/of installatie door Unbound VR mogelijk te maken. Is er van de hier voornoemde omstandigheden geen sprake, geheel of gedeeltelijk, dan is Unbound VR gerechtigd het bepaalde in art. 10 van het gemeenschappelijke gedeelte toe te passen, dan wel wederpartij de kosten van de opgelopen vertraging en/of de te verrichte aanpassingen in rekening te brengen.

Artikel 6 - Transport en transportrisico

 1. De wijze van transport en de keuze van het transportmiddel is aan Unbound VR.
  • Het transport van de bij Unbound VR bestelde, gerepareerde en/of onderhouden goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Het transport van goederen van wederpartij aan Unbound VR, ook in het geval van Assets-aankopen als beschreven in appendix 8, geschiedt eveneens voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Ook wanneer Unbound VR het transport heeft geregeld en de kosten van het transport door Unbound VR worden voorgeschoten en/of worden gedragen, is de wederpartij aansprake­lijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
 2. Wederpartij draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het object waar de goederen/diensten door en/of zijdens Unbound VR dienen te worden geleverd en/of te worden opgehaald. Indien het object, zulks naar oordeel van Unbound VR, niet goed bereikbaar is kan Unbound VR door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze worden verplicht de goederen alsnog te leveren.
  Werkt Unbound VR echter alsnog mee aan de levering van de goederen, dan is Unbound VR gerechtigd om de meerkosten die zij daarvoor moet maken aan wederpartij in rekening te brengen.
  • De aan wederpartij te leveren goederen worden uitsluitend op begane grond afgeleverd. De bij wederpartij door Unbound VR op te halen goederen dienen op het tijdstip van ophalen goed bereikbaar op de begane grond gereed te staan.
  • Indien goederen anders dan op de begane grond dienen te worden bezorgd dan wel te worden opgehaald kan Unbound VR daar door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze toe worden verplicht. Indien Unbound VR er aan meewerkt om anders dan op de begane grond te leveren dan wel op te halen dan is zij gerechtigd om de daaraan verbonden extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen en zijn de risico’s eveneens geheel voor rekening van wederpartij.
  • Indien wederpartij ten tijde van de aflevering dan wel het ophalen niet aanwezig is en/of niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, dan wel ter beschikking te stellen of anderszins daarop in gebreke blijft, dan heeft Unbound VR het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht, dan wel leverplicht van wederpartij op het door de vervoerder dan wel Unbound VR opgegeven adres. Dit nadat wederpartij middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. De hieraan verbonden extra kosten zijn geheel voor reke­ning van wederpartij.
  • Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtui­gen van de staat waarin de goederen zich bevin­den. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.
  • Door onder­tekening zonder aantekening van protest van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Unbound VR/vervoerder, ver­klaart wederpartij de goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.
  • Indien wederpartij de goederen in ontvangst neemt, maar verzuimt het ontvangstbewijs verstrekt door of namens Unbound VR/vervoerder te ondertekenen, ver­klaart wederpartij daarmede de goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.
 3. Indien Unbound VR aan wederpartij toestaat om de door Unbound VR en/of zijdens haar geleverde goederen geheel of gedeeltelijk aan haar en/of aan haar leverancier te mogen retourneren, dan is dit enkel toegestaan op basis van de “RMA en condities”, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Unbound VR is gerechtigd de inhoud van de “RMA en condities” procedure eerst voorafgaand aan de retournering kenbaar te maken, zonder dat dit de toepasselijkheid van deze bepaling in de weg staat. Alsdan is deze bepaling evenmin voor vernietiging vatbaar.
  • Indien wederpartij goederen strijdig met de “RMA en condities” retourneert, dan heeft Unbound VR het recht de ontvangst daarvan te weigeren of ze alsnog in ontvangst te nemen zonder dat wederpartij daaraan ook maar enig recht mag ontlenen.
  • Unbound VR heeft het recht om de goederen in het geval van sub 6.7a ter meerdere zekerheid onder zich te houden, het recht om deze goederen alsnog op kosten en risico van wederpartij wederom aan hem te zenden, het recht om deze goederen voor afhaling aan wederpartij aan te bieden, al dan niet na betaling door wederpartij van haar openstaande vorderingen op hem en Unbound VR heeft het recht om na verloop van 4 weken indien wederpartij in enig opzicht jegens haar in gebreke is gebleven de geretourneerde goederen te verkopen, te vervreemden dan wel te (laten) vernietigen.
 4. Artikel 7 - Prijzen en kosten

   • Voor iedere opdracht stelt Unbound VR afzonderlijk een prijs of een tarief in Euro’s vast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   • Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Unbound VR te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
   • De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Unbound VR gerech­tigd de aangebo­den (verkoop)prijs dienovereen­komstig te wijzi­gen. Unbound VR is eveneens gerechtigd om de prijs bij lopende overeenkomsten op enig moment, zulks te harer keuze, aan te passen met een inflatiecorrectie volgens de Nederlandse of de Europese consumentenprijsindex CPI.
  1. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van de over­heid en/of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies, etc.
  2. Unbound VR is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
  3. Unbound VR behoudt zich het recht voor afhaal- en/of verzendkosten in rekening te brengen.

  Artikel 8 - Betalingscondities

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Unbound VR toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
  2. Betaling van huursommen geschiedt uitsluitend voor aanvang van de huurperiode, met een maximum betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Unbound VR is bevoegd haar opeisbare vorderingen, met inbegrip van meerwerk, jegens wederpartij te verrekenen met opeisbare schulden aan wederpartij, of een andere entiteit behorende bij de groep of organisatie van wederpartij. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
  4. Facturen van wederpartij en/of zijdens wederpartij die Unbound VR later dan zes maanden na aflevering van de producten van wederpartij ontvangt worden niet geaccepteerd. Door verloop van de in dit lid vermelde periode vervalt het recht van wederpartij op betaling.
  5. Unbound VR is gerechtigd om orders die in gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten te factureren en de betaling ervan overeenkomstig het hiervoor bij art. 8 gestelde te verlangen.
  6. Indien wederpartij machtiging heeft gegeven het totaalbedrag van de bestelling automatisch van zijn rekening te incasseren, dan betreft dit een eenmalige en onherroepelijke incasso-opdracht. Echter bij mislukken van de incasso is Unbound VR gerechtigd voor rekening van de wederpartij een hernieuwde incasso-opdracht te plaatsen.
  7. Indien de kredietwaardigheid van wederpartij daartoe aanleiding geeft, heeft Unbound VR het recht nadere zekerheid te verlangen. Zolang die zekerheid door wederpartij niet wordt gegeven heeft Unbound VR het recht de werkzaamheden en/of de levering op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.
  8. Kortingen door Unbound VR kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Unbound VR en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen door en/of zijdens wederpartij geen beroep worden gedaan.

  Artikel 9 - Reclames

   • Eventuele reclames, zowel op levering van goederen door Unbound VR, als op de door haar verleende diensten en op haar factuurbedragen, dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de respectievelijke goederen, diensten en/of van de betreffende facturen, schrifte­lijk en aangete­kend bij Unbound VR te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.
   • Daar waar is overeengekomen, dat het transportrisico bij Unbound VR ligt, dienen de reclames als gevolg van het transport van de geleverde goederen door en/of zijdens wederpartij binnen 2 werkdagen te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Voor zover de schade geacht wordt terstond bij het in ontvangst nemen zichtbaar te zijn, dient de schade tevens vermeld te zijn op een door of zijdens wederpartij getekende vrachtbrief/afleverbewijs.
  1. Voor zover er bij de ingediende reclame sprake is van het retour zenden van goederen zijn daarop de “RMA en condities” van Unbound VR van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De “RMA en condities” treft wederpartij in de appendix van de “RMA en condities” in deze voorwaarden aan. Deze condities zijn tevens bij Unbound VR opvraagbaar.
  2. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
  3. Aan het in behandeling nemen van een reclame, en/of het goedkeuren van de RMA-aanvraag door Unbound VR kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Unbound VR.
  4. Wederpartij is niet alleen verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken en/of diensten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade, maar ook gehouden om direct op eerste verzoek binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen volledige medewerking aan Unbound VR te verlenen bij de afwikkeling van de reclame.
  5. Reclames van wederpartij ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder ­meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen 5 dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgeno­men had kunnen worden, schrifte­lijk en aangetekend bij Unbound VR te zijn ingediend onder nauwkeu­rige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van wederpartij vervalt op het moment dat de overeen­komst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onrede­lijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschre­ven.
  6. Wanneer ingediende reclames van wederpartij niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het gelever­de en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Unbound VR kan alsdan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm voor de gepretendeerde reclame en de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.
  7. Wanneer Unbound VR van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onder­ling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­stelling, in relatie tot de waarde van het klachtwaardig geleverde, uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, ofwel het geleverde deugdelijk te herstellen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Unbound VR het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourne­ren; een en ander ter keuze van Unbound VR.
  8. Unbound VR is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indie­ning van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Unbound VR, uit welke over­eenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
  9. Unbound VR heeft het recht om retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn te weigeren. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden, uitsluitend onder de toepasselijkheid van de “RMA condities” (zie art. 6.6 en 6.7) en voor zijn rekening en risico.
  10. Unbound VR heeft het recht wederpartij kosten in rekening te brengen voor de extra kosten die zij gemaakt heeft met betrekking tot het behandelen van onterecht door haar en/of zijdens haar ingediende reclames.

  Artikel 10 - Annulering/Ontbinding en opschorting

  1. Unbound VR heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot een, meerdere en/of alle door Unbound VR uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden en/of uit andere hoofde, te voldoen, om haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden, zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Unbound VR toekomende rechten.
  2. Unbound VR heeft dit recht als bij 10.1 genoemd ook, indien er bij wederpartij sprake is van; strafbare handelingen die de zakelijke relatie met Unbound VR alsmede de goede naam en faam van Unbound VR beïnvloeden, een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten, beslaglegging, dan wel een, naar de maatstaven van Unbound VR, dreiging van één of meerdere van deze omstandigheden met inbegrip van een belastingachterstand. Alle vorderingen van Unbound VR op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar, zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.
  3. Indien wederpartij de door hem met Unbound VR gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Unbound VR gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Unbound VR, annulering/ontbindingskosten verschuldigd van minimaal 30% van de financiële waarde van de overeenkomst.
  4. Bij annulering dan wel ontbinding van verhuur- en/of abonnementsovereenkomsten is wederpartij minimaal de resterende termijnen uit de litigieuze overeenkomst verschuldigd met een minimum van 50% van de oorspronkelijke financiële waarde van de overeenkomst.
  5. Unbound VR heeft in alle in art. 10 genoemde gevallen bovendien het recht om alle door haar en/of zijdens haar op enige wijze en/of in enige vorm geleden en/of nog te lijden schade op wederpartij te verhalen.
  6. Unbound VR kan in alle in artikel 10 genoemde gevallen door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en indirecte gevolgen die men bij alle door dit artikel ingegeven handelingen van Unbound VR ondervindt.
  7. Unbound VR heeft het recht de uitvoering van de met wederpartij gesloten overeenkomst voort te zetten, dan wel de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten tot na het moment van haar goedkeuring, voor zover de uitvoering en/of voortzetting dit naar haar inzicht behoeft.

  Artikel 11 - Vergoeding bij te late- of niet-betaling

  1. Indien de betaling van de door Unbound VR toegezonden facturen niet heeft plaatsge­vonden binnen de overeengekomen termijn vanaf de factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechts­wege in verzuim te zijn.
  2. Unbound VR, heeft bij te late- of niet-betaling het recht om de wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeel­te daarvan. Dit onver­minderd de aan Unbound VR verder toeko­mende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechte­lijke- als buitengerechte­lij­ke incasso­kosten, welke laatste bij voor­baat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig Euro) bij wederpartij in rekening te brengen.
  3. Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

  Artikel 12 - Voorbehoud van eigendom

  1. Zolang een wederpartij aan Unbound VR­ geen volledige betaling van alle door Unbound VR aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven alle geleverde goederen het onbetwiste eigendom van Unbound VR.
  2. De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling van het geleverde zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht het geleverde anders dan na schriftelijke toestemming van Unbound VR te verkopen en/of doorleveren, bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Unbound VR heeft voldaan.
  3. Indien en zolang Unbound VR eigenaar van het geleverde is, zal wederpartij Unbound VR onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het geleverde in beslag wordt en/of dreigt te worden genomen, of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het geleverde. Bovendien zal wederpartij Unbound VR (in dat geval) mededelen waar het geleverde, waarvan Unbound VR eigenaar is, zich bevindt. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van Unbound VR. Wederpartij staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
  4. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeen­komst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werk­zaamheden niet nakomt, is Unbound VR zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de over­een­komst zonder rechter­lijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onvermin­derd het recht van Unbound VR zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Unbound VR geleden of nog te lijden schade, waaronder begre­pen: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans­portkosten etc.
  5. Bij terugname van onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die informatie dragende eigenschappen bezitten is Unbound VR door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de daarop aanwezige informatie, software, programmatuur en dergelijke. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren. Unbound VR heeft het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.
  6. Unbound VR behoudt zich het recht voor om goederen, ge­reedschappen, materi­alen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden, ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, databestanden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Unbound VR heeft voldaan.
  7. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Unbound VR het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren, zonder wederpartij vooraf in kennis te moeten stellen.

  Artikel 13 - Overmacht

  1. Overmacht ontslaat Unbound VR van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefe­nen op het bedrijf Unbound VR, zoals maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productie­proces, oorlog (ook buiten Neder­land), oproer, epide­mie, brand, verkeersstorin­gen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van over­heidswege, etc.. Unbound VR is van haar verplich­tin­gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transpor­teurs, gros­siers, etc.
  2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is Unbound VR gerech­tigd, zonder rechter­lijke tussen­komst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter beoordeling van Unbound VR, zonder dat Unbound VR ook maar op enigerlei wijze door of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden kan worden. Wederpartij zal van de ten deze door Unbound VR genomen beslissing schriftelijk bericht ontvan­gen.

  Artikel 14 - Intellectuele- industriële- eigendomsrechten, beeldrechten en ontwerpbescherming

  1. De intellectuele- industriële- eigendomsrechten, beeldrechten en ontwerpbescherming van alle door Unbound VR met inbegrip van de ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten en diensten etc. behoren Unbound VR toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën, geheel/of ten dele, van Unbound VR is ten strengste verboden, tenzij Unbound VR hiervoor uit­drukke­lijk en schriftelijk toestem­ming heeft verleend en aan alle door Unbound VR, ter zake gestelde voorwaar­den volledig is voldaan.
  2. Overdracht van een recht van intellectueel eigendom door Unbound VR aan wederpartij kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.
  3. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Unbound VR niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende, onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen etc. zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast dit het recht van Unbound VR aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de wederpartij zijn of worden gedaan.
  4. Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de op de overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Unbound VR, diens licentiegever of diens toeleverancier. Wederpartij verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  5. Wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten merken handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
  6. Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Wederpartij vrijwaart Unbound VR tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
  7. Unbound VR is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.
  8. Indien wederpartij zich niet aan het onder hiervoor bij 14.1 t/m 14.7 gestelde houdt, maakt Unbound VR zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro) per dag, of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt. Voorgaande onverminderd alle overige rechten zoals het recht op het verhalen van schade op wederpartij en/of de aan hem te relateren derde.

  Artikel 15 - Privacy, vertrouwelijkheid, beveiliging en non-overname

  1. Wederpartij verleent Unbound VR de bevoegdheid eventueel verstrekte persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door haar voldoen aan haar verplichtingen ingevolge wet of overeenkomst en vrijwaart Unbound VR voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in een persoonsregistratie waarvoor wederpartij op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is.
  2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Unbound VR verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij. In het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten kan Unbound VR deze gegevens overbrengen naar andere verbonden entiteiten of aan andere relevante zakelijke partners die alsdan inzage in deze gegevens kunnen hebben. Wederpartij staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de betrokken gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maakt/maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart Unbound VR tegen elke rechtsvordering en/of boete van derden in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Unbound VR is gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en de toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. Unbound VR is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Unbound VR.
  4. Indien Unbound VR op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, staat Unbound VR er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Unbound VR kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden wanneer de informatiebeveiliging ontoereikend is gebleken.
  5. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle van Unbound VR ontvangen gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Wanneer wederpartij vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op een adequate wijze beveiligen. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
  6. Bij overtreding van hetgeen in 15.5 is bepaald, is de wederpartij gehouden tot het vergoeden van de hieruit voorvloeiende schade. Bovendien is wederpartij per overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) verschuldigd. Per dag dat de overtreding voortduurt, verbeurt wederpartij een som van Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) aan Unbound VR.
  7. Wederpartij is niet gerechtigd om tijdens de duur van de overeenkomst en/of de zakelijke relatie tussen Unbound VR en wederpartij en binnen 1 jaar aansluitend daarna pogingen te ondernemen, ook niet via derden, om de persoon/personen die namens Unbound VR ten behoeve van wederpartij werkzaamheden verricht voor deze en/of min of meer soortgelijke werkzaamheden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unbound VR aan zich te binden en/of aan een aan hem gelieerd bedrijf/instelling/entiteit; niet als werknemer en niet als zelfstandige en ook niet wanneer deze door een derde als gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld op straffe, van één jaarsalaris, met een minimum van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) plus Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt de welke terstond op het moment van constatering, zonder rechterlijke tussenkomst, door Unbound VR opeisbaar is zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.
   Dit overigens onverminderd de overige rechten en aanspraken bijvoorbeeld het verhaal van geleden en nog te lijden schade, maar daartoe niet beperkt die Unbound VR op wederpartij kan doen gelden en onverminderd de rechten die Unbound VR op deze persoon kan doen gelden.

  Artikel 16 - Garanties

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Unbound VR voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van de fabrikant c.q. toeleverancier (verder fabrikant) heeft verkregen. In die gevallen wordt aan wederpartij garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, van fabrikant, die bij de producten zijn mede geleverd. De wederpartij dient zich voor een beroep op een dergelijke “Fabrieksgarantie” te wenden tot de fabrikant.
  2. Voor zover fabrikant met Unbound VR is overeengekomen de afhandeling van de garantie (deels) via Unbound VR te laten uitvoeren, dan wel Unbound VR met wederpartij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Unbound VR eventuele beroepen op Fabrieksgarantie namens wederpartij met de fabrikant regelt en wederpartij zich conform de “RMA en condities” tot Unbound VR wendt, zal Unbound VR slechts als intermediair tussen wederpartij en de fabrikant optreden. In deze gevallen zijn de “RMA en condities” als beschreven in appendix 9 van toepassing. Unbound VR draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de duur en/of kwaliteit van de Fabrieksgarantie.
  3. Wordt er direct vanuit Unbound VR garantie aan wederpartij verleend, dan kan daar alleen sprake van zijn wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Unbound VR met wederpartij is overeengekomen.
   In dat geval zijn daarop de garantievoorwaarden als beschreven in appendix 10 van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld middels de bij het garantiebewijs van Unbound VR geleverde garantiebepalingen alsdan functioneren de in appendix 10 genoemde voorwaarden in aanvulling daarop. In het geval van tegenstrijdigheden prevaleren de bepalingen in het garantiebewijs.
  4. Daar waar er sprake is van Fabrieksgarantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door of zijdens de garantieverstrekker worden bepaald of de klacht op het geleverde product onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie valt.
  5. Valt de klacht niet onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie en Unbound VR heeft op verzoek van en/of zijdens wederpartij dan wel van en/of zijdens de fabrikant voorafgaand aan de definitieve vaststelling vervangende producten aan wederpartij geleverd, dan heeft Unbound VR het recht om over de duur dat wederpartij het vervangende product onder zich heeft, met inbegrip van het retourtransport, wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, welke gelijk liggen aan de normaal voor dat product geldende huurpenningen bij Unbound VR.

  Artikel 17 - Proef- en/of zichtzendingen

  1. Uitsluitend indien Unbound VR dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens ­Unbound VR aangeboden en afgeleverde goederen beschouwd worden als proef- en of zicht­zending voor shows, tentoon­stellingen, beurzen en/of voor andere door Unbound VR aan te geven doelein­den.
   Voor deze goederen geldt dat ze door Unbound VR in bruikleen aan wederpartij zijn verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Wederpartij is verplicht om de door haar onder de toepasselijkheid van dit artikel ontvangen goederen op eerste verzoek van Unbound VR, met in achtneming van de te dezer zake door haar met wederpartij gesloten overeenkomst en/of kennisgeving door Unbound VR, aan Unbound VR te retourneren. Ook hier geldt dat de goederen alsdan onder de “RMA en condities” aan Unbound VR dienen te worden geretourneerd en dat het retour zenden geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
  3. Indien wederpartij de hiervoor bij artikel 17 bedoelde goederen niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen dan wel niet binnen de met Unbound VR uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen termijn heeft geretourneerd, heeft Unbound VR het recht om de betreffende goederen als aan wederpartij verkocht te mogen beschouwen en deze wederpartij tegen nieuwwaarde te factureren.

  Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechters

  1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Unbound VR te sluiten overeenkom­sten is Nederlands Recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Unbound VR.
  3. Het staat Unbound VR evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder 18.2 gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij.
  4. Unbound VR heeft daarnaast het recht om zich op ieder door haar gewenst moment te mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. In dat geval zal de rechtbank van het rechtsgebied waar Unbound VR is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. Unbound VR behoeft wederpartij hierover niet vooraf in kennis te stellen.
  5. Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” strijdig is met de wet en/of dwingend recht en daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet door Unbound VR wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

is toegevoegd aan je winkelmandje.